top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

MINDFUL CLASS

Artikel 1 Definities

De Aanbieder: Fatima Boutaka. De Consument: De persoon die de training gaat volgen, de met ouderlijke zorg belaste ouder of voogd, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een training bij Mindful Class.  Mindful Class trainingen: a. alle trainingen hebben een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. b. alle trainingen hebben een extra invulling, hetzij bijles, huiswerkbegeleiding, life coaching, culturele competenties en/ of burgerschapsvorming. 

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Aanbieder en de Consument ter zake van Mindul Class trainingen. Algemene Voorwaarden: deze door de Aanbieder gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van de Aanbieder, www.mindfulclass.nl. Deze algemene voorwaarden zijn ook altijd te downloaden op: www.mindfulclass.nl/algemenevoorwaarden

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten betreffende de Mindful Class trainingen, zowel op de groepstraining, de individuele training, de coach-sessies alsmede op de trainingen voor scholen, workshops en losse lessen. 2.2 Door het op de website invullen en insturen van het deelnameformulier verklaart de Consument zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 2.3 De Aanbieder kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is altijd opvraagbaar.

 

 

Artikel 3 Het aanbod

3.2 De Consument kan lessen volgen op basis van een 8 of 10- weekse Training, Coachsessie, in overleg een Losse Les of Workshop. 3.1 Het aanbod van de Aanbieder wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Aanbieder aangegeven termijn. 3.3 Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument het aanmeldformulier in dat hem door de Aanbieder elektronisch ter beschikking wordt gesteld op de website. Of tijdens een intake-gesprek door de Consument het aanmeldformulier is ingevuld. 3.4 De Aanbieder biedt de volgende diensten aan, ter keuze aan de Consument 3.4 (a) Training, (in groepsverband of individueel) geeft recht op het in de training aantal geduide training-sessies, gedurende de tijdens de training geldende looptijd. Met een minimaal van 8 weken. 3.4 (b) Scholen. 8 of 10- weekse Training met de Aanbieder. De inhoud van de trainingen is vooraf bepaald maar overigens afhankelijk van het ontwikkelingsproces van de Consument. 3.4 (c) Losse Les en Workshop, dit is een eenmalige door de Consument te betalen en te volgen les bij de Aanbieder. 3.5 Het actuele aanbod staat op de Website. De Aanbieder behoudt zich het recht voor het aanbod op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door vermelding op de Website en/of per e-mail. 3.6 In geval van ziekte van de Aanbieder wordt gezorgd voor professionele vervanging van de les of zal naar een gepaste oplossing gezocht worden.

 

 

Artikel 4 De Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Aanbieder en de Consument bij afsluiting van het voorgesprek tot definitieve deelname besluiten (training, bijles, coaching). 4.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Aanbieder het verschuldigde deelnamebedrag van de Consument heeft ontvangen (Losse Les / workshops). 4.3 De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

 

Artikel 5 Betaling en Prijswijziging 

5.1 Al het aanbod van de Aanbieder dient voorafgaand aan het te volgen aanbod betaald te worden conform de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. 5.2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Aanbieder schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 5 dagen te voldoen. 5.3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Aanbieder bevoegd om de Consument de toegang tot de training te weigeren. 5.4 Betaling geschied in één keer en kan worden gedaan via elektronische overboeking. 5.5 De Aanbieder behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de Website, en/of per e-mail als het e-mail adres van de Consument staat opgeslagen. De actuele geldende prijzen staan altijd op de Website. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. meest recente d.d. 20-11-2019 5.6 Kortingsacties zijn geldig zolang de voorraad strekt. 5.7 Gepubliceerde data en prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Welke zijn gepubliceerd op de website van de Aanbieder, www.mindfulclass.nl. Deze proclaimer is ook altijd te downloaden op: www.mindfulclass.nl/proclaimer

 

 

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1 De overeenkomst is geldig voor de duur van het gekozen aanbod. 6.2 De consument is gerechtigd deelname aan de training op te zeggen voorafgaand de startdatum. De Overeenkomst dient digitaal te worden opgezegd door middel van een mail naar info@mindfulclass.nl. Een ontvangstmail zal worden verstuurd zodra de opzegging binnen is. Zonder deze mail is het aanbod nog niet geannuleerd. Ook kan een aangetekende brief worden verstuurd. Bij annulering geldt de volgende staffel. Na toelating tot een training en tot stand gekomen overeenkomst zal na afmelding € 200,- incl. BTW administratiekosten in rekening worden gebracht. Na aanmelding via de website voor een training zal na afmelding € 50,- in rekening worden gebracht. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de training wordt 50% in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 2 maanden voor aanvang van de of training of workshop vindt geen restitutie meer plaats. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een Losse les of workshop vindt geen restitutie meer plaats.6.3 De consument is gerechtigd een coach afspraak of individuele trainingsafspraak op te zeggen. Hiervoor vindt geen restitutie meer plaats en worden reserveringskosten in rekening gebracht. Dit bedrag kan oplopen tot € 30,- excl. BTW. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 2 weken, voor definitieve deelname. 6.4 De Aanbieder behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren als gevolg van onvoldoende aanmelding voor een training. In dat geval wordt er een nieuwe training aangeboden of vindt op verzoek van de consument restitutie van deelnamegeld plaats.

 

 

Artikel 7 Huisregels

7.1 Alle Consumenten dienen de huisregels - van de locaties - in acht te nemen. Houd rekening met omwonenden en andere gebruikers van de locaties bij aankomst en vertrek. Om iedereen optimale (innerlijke) rust te gunnen, worden Consumenten verzocht in de studio en in de andere ruimten zachtjes te praten. Draag schone kleding tijdens de trainingen, waarin je je makkelijk kunt bewegen. Draag geen schoenen in de studio. De locaties stellen matten, dekens, kussens e.d. ter beschikking voor gebruik bij de training. Hier dient men respectvol mee om te gaan. De (lichamelijke) integriteit van de Consument dient altijd gerespecteerd te worden. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door de Aanbieder niet getolereerd. 7.2 De Aanbieder behoudt zich het recht voor Consumenten die naar haar mening de huisregels, zoals genoemd in artikel 7.1, niet naleven, de toegang tot het aanbod te ontzeggen en de Overeenkomst van de betreffende Consument te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald deelnamegeld.

 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Vrijwaring van aansprakelijkheid. Met deelname bevestiging aan het aanbod geeft de Consument aan er zich van bewust van te zijn dat de Mindful Class trainingen zoals gegeven door Fatima Boutaka gericht is op een meer aandachtig en bewust leven en het anders omgaan met onprettige gevoelens, piekergedachten en pijn. Het betreft hier nadrukkelijk een training en geen (vervanging voor) therapie of therapeutische behandeling. Mocht de Consument onder behandeling zijn van een professioneel hulpverlener dan is toestemming van deze hulpverlener voorwaarde voor deelname aan een Mindful Class training. Aanbieder is niet berekend op GGZ-problematiek en/ of op acute urgente crisissituaties. 8.2 Het volgen van trainingen, Workshops of bijlessen/ huiswerkbegeleiding en het achter laten van spullen, geschiedt op eigen risico van de Consument. 8.3 De Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de prestaties van de Consument. De competentietraining/ weerbaarheidstraining, de bijles, de huiswerkbegeleiding en de life coaching worden door Fatima Boutaka beste inzicht en vermogen aangeboden, maar heeft geen garantieverplichting met betrekking tot de prestaties van de Consument. 8.4 De Aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van trainingen, Workshops of tijdens de bijlessen en het achter laten van spullen in de ruimte op de locaties. 8.5 De Aanbieder biedt de volgende richtlijnen om het risico op letsel bij bewegingsoefeningen te verminderen: Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd vóór aanvang van de training, Workshop of Losse les. Luister goed naar de instructies en volg deze op. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 

 

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1 De Aanbieder verzamelt persoonsgegevens van de Consumenten voor het bijhouden van haar ledenbestand (naam, e-mailadres), voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie en d.d. 01-03-2024 informatie-doeleinden (NAW-gegevens, e-mail adres). De Aanbieder gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en neem daarbij het bepaalde in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in acht (zie ook het Privacy Reglement – januari 2024) 10.2 De Aanbieder verzamelt persoonsgegevens die door de Consument in ruil voor een dienst zijn achtergelaten op de website www.mindfulclass.nl of wel door de Consument telefonisch zijn doorgegeven aan de Aanbieder. 10.3 De Aanbieder gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens onder meer om de Consumenten op de hoogte te brengen van activiteiten van De Aanbieder en eventuele wijzigingen hierin. Indien De Consument geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van de Aanbieder of indien De Consument wenst dat persoonsgegevens worden verwijderd dan kan dat digitaal worden medegedeeld via e-mail aan: info@mindfulclass.nl

 

 

Artikel 10 Klachten

10.1 De aanbieder beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure. 10.1 (a). De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk - doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd - bij de Aanbieder in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn. 10.1 (b) Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest. 10.1 (c) De Aanbieder beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken - gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Aanbieder per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Mocht de Consument en de Aanbieder er onderling niet uitkomen, dan zal aanspraak gedaan worden op een bevoegde rechter te Amsterdam. 

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op de Algemene Voorwaarden tussen Mindful Class en de verantwoordelijke Consument voor de Mindful Class trainingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page